1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders kunnen meepraten/meedenken over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten twee ouders. Je kunt voor twee jaar in de MR worden gekozen. Ook twee teamleden maken deel uit van de MR. De directeur is adviserend lid.

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
mr-branding@archipelscholen.nl

Leden van de MR

oudergeleding

Mevrouw Carina Boogaard

De heer Maarten Siben

personeelsgeleding

juf Ellen

meester Jochem

 

De GMR heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Archipelscholen. Zij doet dat op een positief constructieve wijze, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele schoolbelang.

De GMR komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, begroting, vakantierooster, beleid Archipel, etc.

Per 1 augustus 2011 heeft de GMR een nieuwe structuur. Niet langer stuurt elke school een vertegenwoordiger voor de ouder- en voor de personeelsgeleding, maar zal een beperkt aantal vertegenwoordigers de belangen van de ouders en de leerkrachten behartigen (vier ouders en vier leerkrachten).