1 Created with Sketch.

Peutergroep Zeerovers

Naam locatie:                  Peutergroep Zeerovers
Straat en huisnummer: Bouwen Ewoutstraat 51
(Ingang Verkuijl Quakkelaarstraat no. 104)
Postcode en plaats:         4381 PP Vlissingen
Telefoonnummer:          06-14435233
E-mailadres locatie:       zeerovers-pg@skow.nl
Website: www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/zeerovers/

Zeerovers
Peutergroep Zeerovers heeft ambitieniveau 2. Dit betekent dat er gewerkt wordt met twee pedagogisch medewerkers. De Peutergroep is een plek voor kinderen om te spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers signaleren en ondersteunen waar nodig.

Het gebouw
Peutergroep Zeerovers bevindt zich in een lokaal van openbare basisschool De Branding. De peutergroep is drie ochtenden geopend en heeft een maximale groepsgrootte van zestien kinderen. In de loop van het schooljaar wordt er tevens een groep met buitenschoolse opvang (BSO) van KOW gevestigd in het gebouw, waardoor KOW opvang biedt aan kinderen van twee tot dertien jaar bij basisschool De Branding. Zo ontstaat er een doorgaande lijn vanaf de peutergroep tot de basisschool, maar ook na schooltijd.

Buiten spelen
Voor het buiten spelen kunnen de kinderen terecht op het kleuterplein van De Branding, de oudere peuters spelen op het schoolplein. Het plein is zo ingericht dat er voor iedere leeftijdscategorie ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden kunnen worden. Voor de peuters is er onder andere een klimtoestel met een glijbaan.  In de zandbak kunnen de kinderen spelen, de peuters kunnen er overheerlijke taarten van zand maken, maar ook zandkastelen bouwen. Verder biedt ons plein ook de gelegenheid voor de kinderen om er te  fietsen en rennen.

Omgeving
Peutergroep Zeerovers ligt in een prettige omgeving met vele mogelijkheden. De stad en het strand bevinden zich op loopafstand van ons Kindercentrum. Dit betekent dat een bezoekje aan de markt of een uitstapje naar het strand eenvoudig uit te voeren is voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Wij houden hierbij te allen tijde rekening met het vier-ogen beleid, zodat de kinderen altijd met minimaal twee pedagogisch medewerksters op stap gaan. Verder kunnen we een boodschap halen in het nabijgelegen centrum. Kortom; er is veel activiteitenaanbod in en rondom ons Kindercentrum welke het mogelijk maakt  de ontwikkeling van de kinderen nog meer te stimuleren.

Ouderwerkgroep
Peutergroep Zeerovers heeft op dit moment nog geen ouderwerkgroep, het streven is om zo snel mogelijk na de start van deze nieuwe peutergroep en BSO een ouderwerkgroep samen te stellen, al dan niet tezamen met de ouderraad van de Branding. Een ouderwerkgroep bestaat uit minimaal twee en maximaal zes ouders per opvangvorm; Peutergroep en BSO. De ouderwerkgroep helpt onder andere bij het organiseren van activiteiten zoals de ouderavonden en speciale middagen voor de kinderen en hun familieleden. Ook denken zij mee over het gevoerde beleid van de kinderopvang, locatiegerichte zaken en hebben zij een zekere beslissingsbevoegdheid.

Openingstijden
Peutergroep Zeerovers is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend geopend van 8.30 uur -12.30 uur. De kinderen kunnen vanaf 08.30 uur tot 08.45 uur gebracht worden. Vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

De medewerkers van Zeerovers streven onderstaande Pedagogische doelen na:

 • Elk kind voelt zich veilig en vertrouwd op de peutergroep/peuterspeelzaal, door de geborgenheid en structuur die er wordt geboden door de pedagogisch medewerkers.
 • Elk kind wordt positief benaderd door de pedagogisch medewerker en er is sprake van respect en waardering voor de eigenheid van het kind.
 • De locatie is veilig en voldoet aan de eisen van de brandweer, Wet Kinderopvang en Voedsel- en Warenwet.
 • Elk kind ontdekt in een eigen tempo hoe de wereld in elkaar zit door het opdoen van allerlei ervaringen. Onze medewerkers bieden daartoe mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten.
 • Elk kind ontwikkelt persoonlijke competenties als zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht en creativiteit, onder andere door een positieve stimulerende benadering door de pedagogisch medewerkers.
 • Elk kind ontwikkelt sociale competenties door in de groep te communiceren met anderen, te onderhandelen en samen te werken.
 • De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt open en er wordt informatie uitgewisseld aan het begin en eind van de dag tussen de thuis- en de opvangsituatie.  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief en actief ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar te voorkomen. Kinderen die voor deze stimuleringsmaatregel in aanmerking komen, worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd. Deze komen in aanmerking voor VVE wanneer zij hiervoor zijn doorverwezen door de GGD (consultatiebureau) of wanneer uit observatie door de pedagogisch medewerkers blijkt dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand van minimaal vier maanden. Het doel van VVE is om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij op de basisschool goed mee kunnen komen in de groep en het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen de peutergroep en de basisschool. Kenmerken van VVE zijn onder meer het werken met een integraal VVE programma, werken met voor VVE toereikend geschoolde (a.d.h.v. een jaarlijks opleidingsplan) pedagogisch medewerkers en met een maximum aantal kinderen per groep en een doorgaande lijn/samenwerking met de basisschool. Doelgroepkinderen maken tenminste 10 uur gebruik van het aanbod van de peutergroep. VVE wordt geboden op alle peutergroepen en peuterspeelzalen van KOW. Peuters worden periodiek besproken door de pedagogisch medewerkers met de verpleegkundigen van de GGD. Wanneer er ondersteuning door andere instanties noodzakelijk is, neemt de GGD daartoe het initiatief.

De ontwikkeling van de kinderen wordt door de pedagogisch medewerksters in kaart gebracht door middel van het observatie- en registratiesysteem: Kijk! registratie. Om de doorgaande lijn naar de basisschool (of een andere peutergroep) te waarborgen, worden deze gegevens overgedragen aan de basisschool (of de nieuwe peutergroep) van uw kind. Om als doelgroepkind deel te kunnen nemen aan het VVE programma, dient u hier als ouder vooraf toestemming voor te hebben gegeven.

De methode Uk en Puk
Op Peutergroep Zeerovers werken we met de methode Uk en Puk. Het is een totaalprogramma voor de peutergroep dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen tussen twee en vier jaar. Het doel van de methode is de kinderen een betere start te geven in het basisonderwijs om zo onderwijsachterstanden te voorkomen.

De methode werkt met thema’s die dicht aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.
Elk thema bevat verschillende activiteiten die de volgende ontwikkelingsgebieden stimuleren;

 1. De spraaktaalontwikkeling
 2. De sociaal-emotionele ontwikkeling
 3. De motorisch en zintuiglijke ontwikkeling
 4. Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Thematisch werken
Bij Peutergroep Zeerovers wordt gewerkt met thema’s. Per thema worden er activiteiten aangeboden die passen bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen uit diverse leeftijdsgroepen. In ieder thema komen bij de verschillende activiteiten alle ontwikkelingsgebieden aan bod:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Cognitieve ontwikkeling;
 • Motorische ontwikkeling;
 • Taal- en/of spraakontwikkeling;
 • Creatieve ontwikkeling.

Samen met ouders
U wordt altijd begroet door de pedagogisch medewerker wanneer u de groep binnenkomt. Wij gaan, wanneer de werkzaamheden dit toelaten, naar u toe om u te woord te staan. Tijdens het brengen en halen geven we u kort informatie over de activiteiten die uw kind die dag heeft gedaan. Mochten wij onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om u te woord te staan, dan hangt er een whiteboard bij/in de groep waarop wij hebben geschreven wat de kinderen dit dagdeel hebben gedaan. Zodat u als ouder ook zonder een gesprek met ons hiervan op de hoogte bent.

Oudergesprekken worden gevoerd als het nodig is, dit betekent dat wanneer u of wij behoefte hebben aan een gesprek, we hiervoor een afspraak kunnen maken. Tijdens het methodisch werken observeren we de ontwikkeling van uw kind. Als deze observaties hiertoe aanleiding geven, kunnen we u toestemming vragen voor het invullen van de KIJK!

Opvangvorm Intakegesprek Evaluatiegesprek Oudergesprek
PG Ja Na 3 maanden Indien nodig of gewenst

 

Dagelijkse overdracht
Op de Peutergroep zijn alleen de belangrijkste gegevens van uw kind aanwezig. De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf geeft eventuele bijzonderheden aan de medewerker van de peutergroep door bij het brengen en krijgt bijzonderheden als uw kind weer terug wordt gebracht. De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf zal aan u vertellen hoe het op de peutergroep is geweest.

Na beëindiging van de opvang krijgt u een evaluatieformulier thuisgestuurd.

In het digitale portaal ‘Mijn KOW’ kunt u volgen wat uw kind meemaakt op een dag. We plaatsen hierop foto’s, korte verslagen en brieven vanuit KOW. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet of smartphone! Op de website www.kinderopvangwalcheren.nl heeft elke locatie een eigen pagina, waarop foto’s te vinden zijn. Ook is KOW actief op Facebook.

Om u een indruk te geven van wat de kinderen allemaal mee maken op een dag, bieden wij alle ouders de mogelijkheid om een dagdeel mee te draaien op de peutergroep. Dit dagdeel vindt plaats rond de verjaardag van uw kind. Tijdens dit dagdeel kan dan tevens de verjaardag van uw kind gevierd worden.

Naast de bovengenoemde gesprekken en de ouderwerkgroep worden ouders betrokken in allerlei andere zaken;

 • Zes keer per jaar krijgt u een themabrief m.b.t. het nieuwe thema van Uk&Puk. Hierin staan alle thema activiteiten benoemd die de komende zes weken met uw kind worden ondernomen.
 • Er wordt minimaal drie keer per jaar een nieuwsbrief naar u verzonden. In deze nieuwsbrief komen verschillende onderwerpen aan bod zoals thema’s, eventueel nieuw personeel, tips en bijzonderheden van de afgelopen tijd;
 • Jaarlijks kan er een ouderavond plaatsvinden op de locatie. Deze avond wordt door de ouderwerkgroep in samenspraak met het team georganiseerd. Ieder jaar wordt er een ander onderwerp behandeld en eventueel kan er een deskundige uitgenodigd worden om over een bepaald thema te komen vertellen;
 • Ieder jaar vindt er minimaal één grote activiteit plaats. Voor deze activiteit worden de kinderen met hun ouder(s) en eventuele broertjes/zusjes uitgenodigd. We hebben ieder jaar een ander thema. Tijdens deze activiteit zijn er voor de kinderen binnen- en/of buitenactiviteiten en is er iets te drinken en te eten. Het is tevens een ontmoeting voor ouders die hun kind(eren) naar Peutergroep Zeerovers brengen.
 • Er wordt periodiek onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid om de diensten van KOW te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.
 • Er bestaat een klachtenregeling. Op Peutergroep Zeerovers is een klachtenfolder aanwezig. Zie tevens de website van KOW (www.kinderopvangwalcheren.nl).
 • Ouders worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad (CR). De cliëntenraad is een  vertegenwoordiging van ouders, functionerend voor KOW. De cliëntenraad heeft mandaat van alle ouderwerkgroepen.

Oog voor elkaar
Wij  werken aan de hand van huisregels en werkafspraken. Deze komen voort uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die wij elk jaar uitvoeren op de locatie. Deze regels en afspraken bieden de kinderen, ons en ouders duidelijkheid en zijn er voor de veiligheid.

Wij besteden aandacht aan beleefdheid en omgangsvormen, voorbeelden hiervan zijn:

 • Luisteren naar elkaar;
 • Vriendelijk zijn tegen elkaar;
 • Conflicten oplossen door met elkaar te praten;
 • Mond leegeten voordat je gaat praten;
 • Hand voor je mond als je moet hoesten.

Uw kind wordt persoonlijk benaderd met een open en geïnteresseerde houding. Wij stimuleren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan.
We vinden het belangrijk dat ieder kind een eigen plaats in de groep heeft.  Als de sfeer in de groep goed is, is dit zichtbaar in de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Wij proberen een sfeer te scheppen waarin iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. Dit is één van de voorwaarden die nodig zijn om uw kind de kans te geven zich verder te ontwikkelen.