1 Created with Sketch.

Verlof en verzuim

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.

Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

  1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
  2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan;
  3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van:

* Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen,

in het buitenland: maximaal 5 dagen;

* 12 ½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag;

* 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag;

* 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag;

* Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met de directeur;

* Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur;

* Verhuizing van gezin: 1 dag;

* Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/ leerplichtambtenaar);

* Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn, dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/ leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?

Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:

* Familiebezoek in het buitenland;

* Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;

* Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;

* Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

* Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn;

* Vakantiespreiding;

* Samen reizen;

* Religieuze verplichtingen.

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal 1 dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens 2 dagen van te voren te melden bij de directeur van de school.

Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar of te downloaden via onderstaande link:

verlofaanvraag

Klachten of bezwaren

Wanneer u het niet eens bent met een besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBL-consulent/ leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/ coördinator van het RBL.

Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 

* Naam en adres van belanghebbende;

* Datum van het bezwaarschrift;

* Korte omschrijving van het besluit/ de situatie;

 

* Uw ondersteunende argumenten voor uw klacht;

* Handtekening of volmacht.

Contactgegevens RBL Walcheren:

 

Bezoekadres: Stadskantoor Middelburg

Kanaalweg 3

4337 PA Middelburg

 

Postadres: Postbus 6000

4330 LA Middelburg

  1. 0118-675653

E: rbl@middelburg.nl

http://leerplichtwegwijzer.nl/

https://www.lereninzeeland.nl/rbl/vestigingen/rbl-walcheren