1 Created with Sketch.

Zorg

Het beleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs; het verbeteren van de vaardigheden van de leerkracht en het scheppen van randvoorwaarden zodat de verbetering van de vaardigheden van de leerkracht daadwerkelijk gestalte krijgt. Waar denken we dan aan ? De scholen werken aan kindgericht onderwijs

(= adaptief onderwijs). De scholen hanteren een adequaat personeelsbeleid. De scholen zijn lerende organisaties en stellen zich de volgende vragen:

* Doet de school de goede dingen?

* Doet de school de dingen goed?

* Hoe weet de school dat?

* Vinden anderen dat ook?

* Wat doet de school met die wetenschap?

De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg ligt in de allereerste plaats bij de school zelf. De school moet de beschikking hebben over een eigen beoordelingssysteem; zelfevaluatie. De school moet ervoor zorgen dat alle kwaliteitsaspecten aan de orde komen, de evaluatie betrouwbaar is en dat haar doelstellingen ambitieus genoeg zijn.

De zorg voor kwaliteit neemt een centrale plaats in binnen het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Er wordt gelet op de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en om de zorg voor de kwaliteit van de toetsing waarmee de resultaten in de school worden vastgelegd. De school moet systematisch de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Bij het bewaken van de kwaliteit hoort ook het bevragen van ouders en leerlingen. In de vorm van een tevredenheidsonderzoek (oudervragenlijst en leerlingenvragenlijst) wordt daar gelegenheid voor geboden. Dat wordt eenmaal in de twee jaar gelijktijdig gedaan op alle Archipelscholen. De uitslag wordt op school besproken in schoolteam en MR. Via nieuwsbrieven en website wordt iedereen geïnformeerd.

Om de vorderingen van de kinderen goed in beeld te kunnen houden maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit niet-methodegebonden toetsen die landelijk genormeerd zijn en twee tot drie keer per jaar moeten worden afgenomen. Door gebruik te maken van deze toetsen houden we zicht op de resultaten van de kinderen en ons onderwijs.